EWALUACJA WEWNĘTRZNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

Rok szkolny 2020/2021

Temat ewaluacji: ORGANIZACJA I PRZEBIEG NAUCZANIA ZDALNEGO.

* RAPORT

Rok szkolny 2019/2020

Temat ewaluacji: WEWNĄTRZSZKOLNE  OCENIANIE

* RAPORT

Rok szkolny 2018/2019

Temat ewaluacji: WYKORZYSTANIE KOMPETENCJI CYFROWYCH UCZNIÓW I NAUCZYCIELI W PROCESIE DYDAKTYCZNYM

     * RAPORT

Rok szkolny 2017 / 2018

I. Temat ewaluacji:kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne

II. Wnioski:

1. Wychowankowie i pracownicy Szkoły Podstawowej w Trąbczynie czują się w niej bezpiecznie. Placówka jasno formułuje obowiązujące w niej normy, a nauczyciele i pozostali pracownicy dokładają wszelkich starań, aby wpoić wychowankom obowiązujące zasady życia społecznego.

2. Dzieci i młodzież rozumieją i potrafią określić normy społeczne, właściwe zachowania, znają konsekwencje nieprzestrzegania ustalonych zasad. Wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje.

3. W szkole nie dochodzi do rażącego naruszania obowiązujących powszechnie norm. Jednocześnie sami wychowankowie dostrzegają potrzebę przestrzegania tych norm i podniesienia stopnia kultury osobistej swoich kolegów i koleżanek.

4. W szkole nierespektowanie norm społecznych przez uczniów spotyka się ze zdecydowaną reakcją nauczycieli. Przede wszyskim jest to rozmowa wychowawcza z uczniem. Są też upomnienia, rozmowy z rodzicami i powiadomienia dyrektora. Są przeprowadzane prelekcje i pogadanki na temat niewłaściwego zachowania i wskazania konsekwencji tych zachowań. Jednocześnie pozytywne, pożądane zachowania dzieci są dostrzegane i chwalone przez nauczycieli.

5. Nauczyciele wnikliwie obserwują zachowania i postawy uczniów, szybko reagują na niepożądane zachowania, odwołują się do ustalonych zasad. Nauczyciele współpracują z rodzicami szukając rozwiązania problemu. Placówka wspiera rodziców we wpajaniu i egzekwowaniu zasad bezpieczeństwa oraz norm społecznych. Informacje, które rodzice otrzymują na temat rozwoju swojego dziecka są pomocne w wychowaniu.

6. Rodzice mają możliwość dzielenia się z nauczycielami swoimi opiniami na temat pracy placówki i sposobu wychowania.

7. Na podstawie wyników przeprowadzonej ankiety można jednoznacznie stwierdzić, że Szkoła Podstawowa w Trąbczynie jest placówką bezpieczną, w której są przestrzegane i respektowane normy i zasady społeczne.