RODO

RODO

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy iż:

a) administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Trąbczynie, Trąbczyn 50, (62-410) Zagórów
Dane kontaktowe: Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Trąbczynie , Trąbczyn 50, (62-410) Zagórów, tel. 63-2762106, fax. 63-2762106, email: zsgtrabczyn@poczta.onet.pl

b) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: mail: b.jankowiak@polguard.pl, adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych, Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Trąbczynie, Trąbczyn 50, 62-410 Zagórów.

c) dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru skarg
i wniosków.

d) podstawą przetwarzania danych osobowych jest niezbędność wypełnienia przez administratora danych obowiązku prawnego, a podstawą prawną są następujące przepisy: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
(Dz. U. z 2002 r., Nr 5, poz. 46).

e) dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym.

f) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zależności od charakteru skargi lub wniosku (stosownie do przepisów regulujących kwestię, której dotyczy skarga lub wniosek).

g) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

h) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

i) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu przyjęcia skargi lub wniosku. W przypadku niepodania danych skarga lub wniosek nie będzie procesowana.

* Monitoring wizyjny

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO – Monitoring wizyjny budynku Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie oraz jego otoczenia.
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iż:
a) administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Trąbczynie, Trąbczyn 50, (62-410) Zagórów Dane kontaktowe: Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Trąbczynie, Trąbczyn 50, (62-410) Zagórów, tel. 63-2762106, fax. 63-2762106, email: zsgtrabczyn@poczta.onet.pl
b) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: mail: b.jankowiak@polguard.pl , adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych, Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Trąbczynie, Trąbczyn 50, 62-410 Zagórów.
c) dane osobowe przetwarzane są w następującym celu:
• Zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na obszarze objętym monitoringiem oraz ochrony mienia, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.
d) podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi: art. 9a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
e) dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj. podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, ponadto usługodawcy wykonujący zadania na zlecenie administratora w ramach świadczonych usług, serwisu, rozwoju oraz utrzymania systemów informatycznych w ramach, których odbywa się przetwarzanie danych.
f) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane przez okres 14 dni od dnia nagrania następnie są nadpisywane przez nagrania z kolejnych dni. W przypadku gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzony na podstawie obowiązującego prawa przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawnych. Nagrywany obraz wykorzystany jest tylko w przypadku incydentów naruszenia prawa.
g) osobie, której dane są przetwarzane:
• na podstawie wskazanych w pkt. d przepisów prawa, przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia - w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych, ewentualnie w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne dla celów, w których zostały zebrane.
h) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
i) Monitoring obejmuję:
- teren zewnętrzny – 6 kamer - tern wewnątrz szkoły – 14 kamer (parter, korytarz – 3 kamery, wejście do auli – 1 kamera, przedsionki toalet – 2 kamery; pierwsze piętro, korytarz – 6 kamer, przedsionki toalet – 2 kamery)