DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA  DOSTĘPNOŚCI

Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Trąbczynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie: www.zsgtrabczyn.eu

Data publikacji strony internetowej: 2009-04

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które są dostępne cyfrowo w całości,

– zamieszczone informacje w postaci załączników i linków są dostępne w całości
   i mają charakter informacji,

– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

– zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 12.03.2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Barbara Kaczmarek: zsgtrabczyn@poczta.onet.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 63 276-21-06. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu tejże strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Dane adresowe: Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Trąbczynie, Trąbczyn 50, 62-410 Zagórów.

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście, nad którym widnieją tablice informacyjne z nazwą szkoły. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Ponadto do budynku szkoły jest drugie wejście od strony południowej. W budynku szkoły zanjdują się też dwa wyjścia ewakuacyjne i jedno wyjście bezpośrednio na płytę boiska z auli szkolnej wykorzystywane jako wejście/wyjście dodatkowe.  Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji są pracownicy administracji w sekretariacie szkoły. W gabinecie dyrektora szkoły jest podgląd monitoringu obejmujący wejście główne, teren wokół szkoły oraz korytarze przy salach lekcyjnych.

W budynku łącznikiem parteru i piętra jest klatka schodowa. Budynek nie posiada wind.

Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.

Głowne wejście do budynku jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.