PROJEKTY UNIJNE

PROJEKTY UNIJNE


Pragniemy poinformować, iż działania w ramach projektu pt.:
„Wyruszamy w świat przyrody i matematyki w Gminie Zagórów”
zostają zawieszone z uwagi na aktualną sytuację zagrożenia epidemiologicznego.

Wobec ryzyka masowych zachorowań na odmiany wirusa SARS-CoV-2, Instytucja Zarządzająca – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zalecił szczególną ostrożność oraz racjonalność w podejmowanych działaniach projektowych. Gmina Zagórów jako Beneficjent projektu została zobowiązana do dostosowania się do zaleć wydawanych przed odpowiednie służby oraz podjęcie w związku z wydanymi zaleceniami działań zaradczych do specyfiki projektu.

Mając na względzie wyjątkowy charakter zaistniałych okoliczności, kierując się przede wszystkim dobrem oraz bezpieczeństwem Uczestników projektu a także personelu projektowego, przy jednoczesnym względzie racjonalności wydawania środków publicznych – Gmina Zagórów, podjęła decyzję o czasowym zawieszeniu działań projektowych.

Jednocześnie informujemy, iż w związku z koniecznością tymczasowego zawieszenia działań oraz przesunięciem terminów części wsparcia dla Uczestników projektu, Gmina Zagórów dołoży wszelkich starań, aby zrealizować założenia projektu w odpowiednim terminie.


Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne – projekty konkursowe, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Pragniemy poinformować, iż w Gminie Zagórów realizowany jest projekt pt.:

L
„Wesołe przedszkolaki z Przedszkola w Trąbczynie”

L
Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego, Działanie 8.1 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości wychowania przedszkolnego i upowszechnienie go wśród dzieci 3 i 4 lat na terenie Gminy Zagórów w okresie od VI.18 do VIII.19 poprzez realizację działań w projekcie takich jak:
- stworzenie 25-ciu nowych miejsc wychowania przedszkolnego w OWP w Trąbczynie (wyposażenie w sprzęt, meble i pomoce dydaktyczne) w okresie VI-VIII.18;
- zapewnienie bieżącego funkcjonowania oddziału przedszkolnego poprzez zatrudnienie nauczyciela wychowania przedszkolnego, pomocy nauczyciela oraz personelu obsługowego w okresie IX.18-VIII.19;
- rozszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola poprzez realizację dodatkowych zajęć dla 25 nowo przyjętych dzieci wyrównujących stwierdzone deficyty wśród dzieci w okresie IX.18-VIII.19;
- doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 2 nauczycieli zatrudnionych OWP w Trąbczynie w tym z zakresu pedagogiki specjalnej poprzez realizację kursu doskonalącego, szkolenia i studiów podyplomowych w okresie IX.18-VIII.19.
Wsparcie w ramach projektu skutkować będzie zwiększeniem liczby miejsc przedszkolnych podlegających pod Gminę Zagórów w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu.
Wartość projektu: 315 460,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 268 141,00 zł

L

Pragniemy poinformować, iż Szkoła Podstawowa w Trąbczynie uzyskała dofinansowanie dla projektu pt.:
L

„Wyruszamy w świat przyrody i matematyki w Gminie Zagórów”

l

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne – projekty konkursowe, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

l
Projekt realizowany jest od 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2020 r.

Głównym celem projektu jest: Podniesienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy u 140 uczniów (80 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Trąbczynie i 60 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Łukomiu), w tym u 18 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz podniesienie kompetencji zawodowych wśród 16 nauczycieli, w tym 8 nauczycieli pracujących w Szkole Podstawowej w Trąbczynie i 8 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Łukomiu w okresie od września 2018 r. do czerwca 2020 r.

Wartość projektu: 400 598,48 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 379 558,48 zł


* HARMONOGRAM  REALIZACJI  UDZIELANIA  WSPARCIA  W  PROJEKCIE
"Wyruszamy w świat przyrody"