Koło chemiczne

Koło chemiczne

              Ze względu na znaczne zróżnicowanie tempa rozwoju umysłowego, indywidualnych uzdolnień i zainteresowań młodzieży, nauczanie zorganizowane w systemie klasowo-lekcyjnym nie zawsze jest w stanie optymalnym wykorzystać możliwości ucznia. Czasami, pojawia się grupa uczniów, którym nie wystarcza wiedza zdobyta w czasie lekcji. Jedną z możliwości zaspokojenia takich potrzeb jest rozwijanie własnych zainteresowań w grupie mniejszej niż klasa, w ramach zajęć koła zainteresowań.
             Jako nauczyciel chemii postanowiłam rozwijać zainteresowania i umiejętności młodzieży z dziedziny chemii nie tylko na lekcjach, ale także na zajęciach pozalekcyjnych – kole chemicznym. Pogłębianie wiedzy chemicznej służy ogólnemu rozwojowi ucznia, daje mu możliwość rozbudzenia zainteresowań oraz rozwijania talentów. Jest istotnym elementem powiązania wewnętrznego świata szkolnego ze światem zewnętrznym.
          Chemia jest przedmiotem, którym stosunkowo łatwo można młodzież zainteresować. Wykonywane doświadczenia, zwłaszcza te efektowne, działają na młodzież jak magnes. Rzetelna praca z nimi jest źródłem dużej satysfakcji i przynosi oczekiwane efekty.
          Praca na zajęciach koła chemicznego odbywa się na dwóch poziomach: z grupą początkującą oraz z grupą uczniów, którzy uczęszczali wcześniej na zajęcia.
W pierwszych tygodniach działalności członkowie koła zdobywają wiedzę ogólną, niezbędną do samodzielnej pracy z odczynnikami chemicznymi, szkłem i sprzętem laboratoryjnym. Później, wiedzę tę rozwijają i nabywają nowych umiejętności.
         Teści programu realizowanego na zajęciach koła chemicznego wykraczają poza treści podstawy programowej z chemii w gimnazjum i dostosowane są tematyki konkursu chemicznego dla gimnazjalistów, ale również ich zainteresowań.
Celem głównym koła chemicznego jest stworzenie uczniom zdolnym wszechstronnych warunków indywidualnego rozwoju twórczego myślenia, zainteresowań i uzdolnień.

Do najważniejszych celów edukacyjnych należą:

 • Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania uczniów wiedzą chemiczną,
 • Zrozumienie wszechobecności i znaczenia reakcji chemicznych w naszym otoczeniu,
 • Dostrzeganie zagrożeń środowiska naturalnego,
 • Umiejętność posługiwania się zdobyta wiedzą chemiczna w życiu codziennym,
 • Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji (literatura popularnonaukowa, Internet),
 • Rozwijanie pasji badawczej oraz twórczego myślenia uczniów,
 • Przygotowywanie uczniów do konkursu przedmiotowego,
 • Wdrażanie uczniów do wykonywania doświadczeń z zachowaniem maksymalnych środków ostrożności,
 • Przygotowanie uczniów klas trzecich do egzaminu gimnazjalnego.
 • Metody i formy pracy z uczniem:
 • Dyskusja
 • Praca indywidualna
 • Praca zespołowa
 • Wykonywanie samodzielnie ćwiczeń laboratoryjnych
 • Oglądanie filmów popularnonaukowych
 • Praca z literaturą fachową
 • Wykonywanie przez uczniów referatów, projektów
 • Udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych
 • Wycieczki
 • Praca z kartami pracy


Środki dydaktyczne:

 • podręczniki
 • zbiory zadań
 • własne opracowania
 • Internet


          Podczas pracy na zajęciach koła chemicznego uwzględniam potrzeby i oczekiwania uczniów. Wiadomości przekazuję w sposób zrozumiały dla ucznia, od zadań prostych przechodzę do złożonych, przekaz werbalny popieram odpowiednią prezentacją. Korzystam z pracowni chemicznej wyposażonej w różnorodne środki dydaktyczne. Pracę ułatwiają również najnowsze osiągnięcia techniki takie jak Internet, a czasami programy multimedialne, zwłaszcza, że uczniowie chętnie z nich korzystają.

              Na zajęciach koła chemicznego realizuję opracowany przez siebie Program Pracy Koła Chemicznego, do którego przygotowałam szczegółowy Plan Pracy. Młodzież uczęszczająca na zajęcia koła podzielona jest na trzy grupy.


Grupa I to uczniowie, których zaciekawiła chemia. Zajęcia z nimi polegają raczej na zabawie chemią. Pod moim nadzorem wykonują doświadczenia z serii "Ciekawa Chemia", projektują i wykonują pomoce dydaktyczne wykorzystując technologię komputerową .


Grupa II to młodzież, która rozwiązuje zadania i problemy chemiczne o podwyższonym stopniu trudności przygotowując się do prac klasowych lub olimpiady chemicznej.


Grupa III to uczniowie klas trzecich, którzy powtarzają pod moim kierunkiem wiadomości i umiejętności przed egzaminem gimnazjalnym.W ramach działalności kółka organizuję corocznie dla uczniów
"Szkolny konkurs chemiczny"


    Uważam, że warto zachęcać młodych ludzi do do dodatkowej pracy, ale przede wszystkim do pracy nad sobą, warto po prostu dawać im alternatywę .

Zdjęcia młodych eksperymentatorów

 

Uczniowie razem ze swoim opiekunką

pania Hanną Sobczak

 

Kamil i Ania ważą substancję potrzebną do reakcji

Piotr i Michał przeprowadzają doświadczenie

 

Michał jest dumny z efektu swojej pracy

 

 

Patrycja, Paulina i Magda chętnie

pomagają

Dziewczyny porządkują

szafę chemiczną