Definicje, model, standardy SzPZ

Definicje, model, standardy SzPZ

 

I. Koncepcja szkoły promującej zdrowie.

Podstawą koncepcji SzPZ są założenia promocji zdrowia, zgodnie z którymi:
- zdrowie jest tworzone przez ludzi w codziennym życiu, we wszystkich siedliskach, w których żyją, uczą się, pracują, wypoczywają, bawią się; jednym z siedlisk jest szkoła i jej społeczność – nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie i ich rodzice;

- niezbędne są dwa wzajemnie powiązane rodzaje działań:
a) działania indywidualne ludzi, którzy starają się, aby ich styl życia był prozdrowotny,
b) działania wspólne społeczności, która tworzy sprzyjające zdrowiu środowisko fizyczne i społeczne;

- warunkiem skuteczności działań jest uczestnictwo i zaangażowanie jak największej liczby członków danej społeczności; programy promocji zdrowia są wdrażane „z ludźmi”, a nie „dla ludzi”. W szkole niezbędne jest uczestnictwo nauczycieli, innych pracowników i uczniów (rzeczywiste, a nie pozorne) oraz współpraca z rodzicami uczniów.

W sieci Szkoły dla Zdrowia w Europie (SHE) przyjęto, że promocja zdrowia w szkole to wszelkie działania podejmowane w celu ochrony i poprawy zdrowia wszystkich członków społeczności szkolnej. Istotą SzPZ jest całościowe podejście do promocji zdrowia w szkole, które jest znacznie szersze niż realizacja programów edukacyjnych dotyczących różnych aspektów zdrowia.

II. Definicja szkoły promującej zdrowie.

Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną:
a) systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
b) wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

III. Model szkoły promującej zdrowie.

Model szkoły promującej zdrowie uwzględnia trzy poziomy:
1. Warunki dla tworzenia SzPZ.
2. Główne obszary działań.
3. Oczekiwane efekty.

IV. Standardy szkoły promującej zdrowie.

1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną uczniów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz dąży do poprawy jej skuteczności.
4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych.

źródło: B. Woynarowska, M. Wojnarowska - Sołdan, Szkoła Promująca Zdrowie. Podręcznik dla szkół i osób wspierających ich dzialania w zakresie promocji zdrowia.